Gəlin, dünyamızı, bəşəriyyəti qoruyaq

Vaxt var idi,kişilər ova çıxar, kəklikdən, turacdan, qırqovuldan , dağ keçilərindən qovub ovlayar və nuş edərdilər. Elə ki, şeytanlar , yəni ermənilər girdi araya, qoruqlara yasaqlar qoyuldu.
İndi çoxusu dovsan saxlayıb bəsləyirlər
Amma esitmisəm ki, dovsan əti yeyənlərdə kişilik zəifləyir, gen dəyişir,insanlar azğınlaşmağa başlayır.
Müqəddəs kitabımız olan Qurani Kərimdə , dini kitablarımızda hansı gəvşəyən, ot yeyən heyvanların, hansı quşların əti yeməlidirsə , tam aydın yazılıbsa, niyə bu kəlamlara əməl olunmur?
Bir ölkədəki ilan, qurbağa, yarasa, soxulcan ,çəyirtkə əti yeyilirsə, əlbətdə ki bəşəriyyəti karona virusundan da dəhsətli fəlakətlər bürüyə bilər.
Bəzi mənbələr Çində yarasa yeyən insanlardan bu virusun yayıldıgını deyilir.
ABŞ da , İzraildə insan artımının qarşısını almaq ilə biəməl alimlər elmi – tərəqqini inkişaf etdirməklə yanaşı, helmlə də məşğul olaraq kompüter arxasında oturub, laboratoriya şəraitində insanları məhf etmək ücün müxtəlif, bakterioloji, kimyəvi qırğın silahları kəşf eləməklə mükafatlandırılaraq nədənsə şeytani yol tuturlar.
Əgər Allahın bizə bəxş etdiyi yeraltı , yerüstü, faydalı sərvətlər, yeyinti və qida məhsulları bəşəriyyət arasında bərabər bölünərsə ,60 milyard əhalini belə rahat dolandirmaq olar.
Amma bu qədər təbiətin bəxş etdiyi faydalı qazıntılardan , becərilən məhsullardan səmərəli istifadə etməyən və 7 milyard əhalisi olan Yer kürəsinin cəmi insanlarının yarısı aç susuz, yarıaç , yarıçılpaq şəraitində yaşayırlar. Geni dəyisdirilmiş məhsullarla insanları qəstdən məhf edirlər .
Bir qrup varlı qolugüçlü, toplu, tüfəngli insanların əlində çəmlənən var, mal, dövlət çox vaxt qansız diktatorlara axıra qədər də qismət olmur.
Səmavi, müqəddəs kitabımız olan Qurani Kərimə ancaq əməl etməklə bəşəriyyət fəlakətlərdən uzaqlaşar, dünyada sülh, əmin – amanlıq bərqərar olunar.
Gəlin, kafir yoluyla getməyib, mərhəmət hissimizi çoxaldaq .
Torpağa yerikləyən açgöz erməniləri və onlara havadarlıq edən dünyamizı dağıdan hegomon qüvvələri Allahın şiddətli əzabını hiss edəcəklər .
Rauf İlyasoğlu .

Alət çubuğuna keç